Leninbadet – ett besök i en tidsanda

Så här välkomnas man i Hotell Gästis rum 121. En propagandaaffisch med ett feministiskt budskap från en tid när begreppet feminism ännu inte slagit igenom och där kvinnokampen var en del av det socialistiska samhällsbygget. Bilden av en kvinnlig svetsare som tar arbetsorder via telefon i en tid då telefonen var ungefär lika ny och revolutionerande som Internet var 1993. Hon tar order, men det som dominerar bilden är hennes lugn och fysiska kraft. Hon är knappast avsexualiserad, men hennes fokus på uppgiften gör henne till ett subjekt och i relation till den manlige svetsarkamratens skuggfigur har hon en påtaglig integritet.

Så skulle man kunna uppleva den tidsanda man bjuds in till i den historiska miljön på Hotell Gästis i Varberg. En bild av kamratlig målmedvetenhet och en lugn glädje över en reell möjlighet till framsteg och mänsklig utveckling. 

När man så lyfter blicken får man skåda en annan sida.

Jag läser inte ryska, men jag tror mig ha sett denna affisch förut och fått förklarat för mig att de rödklädda arbetarsoldaterna har ett potent piller att ge den bleke herremannen som darrar i bakgrunden. En fallossymbolik, som ger fritt fram åt våldet vilket ju var en av revolutionens avgörande metoder. En fallossymbolik, som också speglar sexualiteten som en del i utövandet av makt.

I detta spänningsfält uppsöker jag Leninbadet – hotellets dragplåster. Vägen dit går genom korridorer och salar. Ett ymnighetshorn av konst, litteratur och affischkonst som rikhaltigt fyller i och framhäver nyanser i de spänningar mellan humanitet och avhumanisering som revolutionens tidsepoker svämmar över av.

Leninbadet 2023, upplevt på det nya årets andra dag. Ett palats för njutning, välbefinnande och självreflektion.

En mix av rysk palatslyx och ursprungsfolklig inspiration i en mångbottnad presentation av arbetarhjälten Lenin och hans tidsanda – sedd i ett 20-hundratalsperspektiv.
Talande revolutionär symbolik
Och en avspegling av fritänkandets flersidighet
Hotell Gästis – ett arbetarlitteraturens Mecka.
Proletärförfattaren
I frihetens tidevarv – ett citat av profeten Jesaja: ”Jubla, du ofruktsamma, du som icke har fött barn; brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som icke har blivit moder. Ty den ensamma skall hava många barn, flera än den som har man, säger HERREN”
En debutroman i ett rikt författarskap
Dekadensen gestaltad
Samtida dödsruna avfattad av ärad svensk
”DU! Är du med oss eller mot oss!”
Ett besök på hotell Gästis i Varberg – ett omtumlande bad i revolutionstidernas tankevärld. Artikelförfattaren, övervakad av en leninfigurin i ljusnischen

Rädslans samhälle och friheten

Untitled #war #corona #virus#covid_19 copyright Shamsia Hassani *

Vi lever i farliga tider och då är det nödvändigt att se såväl farorna som möjligheterna.

En synvinkel är att se på hur vi lever i rädslans samhälle, hur detta påverkar oss och hur mänsklig frihet kan bli dörröppnare till ett gott och levande samhälle.

Vi har under nästan hela 2000–talet levt i ett samhälle där rädsla och kontroll ökat för att de senaste åren spridas lavinartat.  Rädslor för klimathaveri, pandemi, krig, kriminalitet och växande fascism tar ett gastkramat grepp om vårt samhälle.

Detta rädslans grepp behöver vi bryta. För att kunna det måste vi först se på hur rädslan fungerar för oss enskilda människor. Våra rädslor skapar stress, tunnelseende och i värsta fall panik. Då har vi tre val. Vi kan välja mellan att fly, att slåss eller spela döda.

Vi väljer oftast att fly. Vi försöker då rusa från rädslorna, trots att detta är omöjligt. Rädslorna skapar ett kontrollbehov, ett obehärskat försök att kontrollera omgivningen och därmed rädslan själv. Desperationen ökar och driver oss in i ett hörn där vi till varje pris försöker slå oss fria. Dessa panikartade rädslor väcker lätt ett oförnuftigt hat. Någon eller något att slå sig fri från. Någon måste bära skulden till min rädsla.  Någon måste bort.

Vad man i rädslan istället behöver göra är det svåra att stanna och vänta, vända sig om tills man ser rädslan i vitögat. I tålamod, modet att tåla, finnas till och fatta mer genomtänkta beslut. Att i väntan finna en möjlig öppnande framkomlig väg.

På ett liknande sätt fungerar rädslans samhälle. Tunnelseende, panik och förhastade beslut ersätter tålamod, demokratiska processer och långsiktigt kloka beslut. Rädslans samhälle visade sig tydligt när majoriteten politiker i riksdagen blixtsnabbt, utan djupgående demokratiska samtal, beslöt att ansluta landet till militäralliansen NATO. Till varje pris.

Valrörelsen som sedan följde var fylld av vansinniga, kontrollerande panikartade förslag riktade mot grupper i samhället. Helt vanliga politiker har föreslagit systematiska adhd-tester på barn i så kallade utsatta områden. Andra föreslog språktester på småbarn som knappt hunnit börja tala. Paniken, tunnelseendet, kontrollbehovet lyser neonskarpt över dessa och andra förslag som samtidigt obehagligt doftar av 1930–talets judehat, skallmätningar av samiska barn och jakt på utvalda grupper.

Panik och vansinniga förslag följs nu av en regeringsförklaring fylld av schizofrena dubbla budskap och ren jakt på grupper i samhället.

Samtidigt med och på grund av rädslans samhälle ser vi ett samhälleligt sönderfall parat med en växande fascism. Därmed ökar rädslan än mer i en mörk farlig spiral. Sönderfallet visar sig i ett alltmer kluvet samhälle, med gigantiska löne- och förmögenhetsskillnader, en avgrund mellan stad och landsbygd och allt större skillnader i värderingar mellan män och kvinnor. Sönderfallet ökar när gemensamma skattemedel gödslar riskkapitalister som utan någon som helst risk roffar åt sig miljarder på privata skolor och vårdföretag.

Rädslan och sönderfallet tar sig också uttryck genom förpappringen, allt ängsligt mätande och kontrollerande, så att ifyllnad av blanketter inkräktar på verksamheterna. Många blir mer rädda att göra fel än att våga pröva nya inslag i verksamheterna. En tystnadskultur breder ut sig som är förödande för samhällelig utveckling.

Lägg därtill fascistisk strategi för att medvetet splittra befolkningen genom att förtala och hetsa mot utvalda grupper, så skapas ett totalt sönderfall. Den nutida fascismen, liksom den historiska, lever av och utnyttjar rädslorna och rädslans samhälle i sin strävan efter total kontroll och målet att bestämma vad vi får göra, säga, vad som är rätt och fel, sant och falskt. Det är ingen tillfällighet att SD föreslår att samla kriminella ungdomar i speciella skolor. Det leder visserligen till ren inskolning i kriminell kultur, men SD prövar hur långt de idag kan gå när det handlar om att jaga och stänga inne sina utvalda fiender.

Detsamma gäller förslaget att homosexualitet i homofobiska länder inte ska räknas som asylberättigande. Det hör till saken att fascismen aldrig utmanar den verkliga makten utan utser syndabockar och utvalda fiendegrupper att hetsa och jaga för att splittra befolkningen i vi och dem. Medvetet och genomtänkt tar de steg för steg i sin fascistiska strategi.

Det är en mörk bild av det svenska samhället idag men det finns förutsättningar för att påbörja brottet mot sönderfallet och fascismens grepp. Nästan 49 % av befolkningen röstade i valet för en annan utveckling och det måste väl finnas en och annan högerröstande som vill ha något annat än kontroll, människohets och ojämlikhet.

Räddningen, en öppnande väg, handlar om att parallellt med mänskliga förslag på konkreta åtgärder på politikens alla områden påbörja en frihetsrörelse. En rörelse i frihet. En rörelse som hyllar och kämpar för mänsklig frihet för alla människor. En frihetsrörelse som ser farorna i vitögat och tar fram förslag till åtgärder som är så bra som möjligt ur mänsklig frihetlig synvinkel.  Mänsklig frihet är friheten att bestämma över sitt liv, vara och göra det man önskar. Gränsen för denna frihet går när man inkräktar på och hindrar andras frihet.

Hoppet, framtidshopp, är en av de starkaste drivkrafterna för att göra oss fria från rädslor.  Att påbörja en ny frihetsrörelse kan inge detta hopp. En mänsklig frihetsrörelse som kan lägga grunden till att ta nästa steg i samhällelig frihet. Så kan nästa steg innebära att såväl kvinnor som män befrias i en jämlikhet som bejakar såväl olikheter som likheter. Den mänskliga friheten kan öka på område efter område. 1960-talets frihetsexplosion medförde stora frihetliga steg som nu attackeras våldsamt från höger.

Jag skriver befrielserörelse för mänsklig frihet, eftersom friheten har använts för en mängd syften och för egenintressen.  Målet ska vara maximal mänsklig frihet för alla människor. Överallt i samhället behöver vi ställa frågan – hur kan vi öka den mänskliga friheten? I smått som stort, i bostadsområden, arbetsplatser, hemma, i lokala, regionala, nationella och internationella politiska scener. Varje förslag, även de egna, behöver belysas utifrån hur mänsklig frihet påverkas. En frihetens konsekvensanalys. Ökar friheten eller minskar den? För vilka ökar den och för vilka minskar den? Vi behöver en frihetlig konsekvensanalys överallt i samhället. Vi behöver media som konsekvent undersöker alla politiska förslag ur frihetlig synvinkel.

Genom att lyfta fram mänsklig frihet i alla sammanhang utmanas SD:s nuvarande makt över den politiska dagordningen. Helt andra frågor än ökad kontroll och jakt på utvalda grupper tar plats vilket är nödvändigt för att vända utvecklingen i mänsklig riktning och bryta med rädslorna.  Grundfrågor att ta med oss in i en ny frihetsrörelse är hur vi kan skapa en samfri (tillsammans och fri)kultur. Hur utveckla fria gemensamheter där såväl du, jag och andra kan ta ut svängarna utan att hindra andra? Nietzsche var något på spåren i sin frihetssyn, men i auktoritär 1800-tals anda såg han endast en minoritet som kunde utveckla frihet. Det är hög tid att utforska möjligheterna av de mångas frihet.

Tänk dig ett samhälle genomsyrat av en överenskommen strävan efter maximal mänsklig frihet. Tänk vilket sjudande, levande samhälle det skulle vara där var och en utvecklar sina färdigheter och idéer. Låt oss påbörja arbetet för detta mänskligt fria samhälle.

Walle Dickson  

Konst ab Karneval

Mellstaby 101 

386 64 Degerhamn

*Shamsia Hassani’s picture is used here by the kind permission of Shah Noori, Artist Manager

www.shamsiahassani.net

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: